Aktualności

LV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 12 grudnia 2023
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję LV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 20 grudnia 2023r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas LIV sesji Rady Powiatu w dniu 29 listopada 2023r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 20 listopada 2023r. do 8 grudnia 2023r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji rocznego planu kontroli.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2024.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. 
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych. 
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`