Aktualności

LIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 listopada 2023
Na podstawie art. 15 ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2022r., poz. 1526 z późn. zm.) zwołuję LIV Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 29 listopada 2023r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LIII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas LIII sesji Rady Powiatu w dniu 25 października 2023r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 15 października 2023r. do 17 listopada 2023r.
 6. Informacja o stanie bezrobocia w Powiecie Puławskim oraz realizacji programów w zakresie aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia od Wojewody Lubelskiego zadań publicznych z zakresu administracji rządowej.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej  o nazwie „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 13. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`