Aktualności

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej

Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej
Data publikacji: 26 października 2023
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022r., poz. 1526) w związku z art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz.571) Zarząd Powiatu Puławskiego ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert na wyłonienie wykonawców zadania polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, nieodpłatnej mediacji oraz podejmowanie działań z zakresu edukacji prawnej w 2024 roku w Powiecie Puławskim.

Zgłoszeń kandydatur na członków w/w Komisji mogą dokonywać organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (Dz. U. z 2023r. poz. 571). Praca w komisji ma charakter społeczny. Członkom komisji nie będzie przysługiwał zwrot kosztów podróży.

Uwaga: W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, biorące udział w konkursie. Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r. poz. 775 z późn. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika.

Posiedzenie komisji rozpocznie się 21.11.2023r. o godz. 9.00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach, pok.212.

Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie załączonego wniosku i jego złożenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, 24- 100 Puławy pok. nr 100 w terminie do 10.11.2023r. do godz. 15.00.

 

Ikona odt Zgloszenie na społecznego członka komisji konkursowej, plik: Rozszerzenie: odt, Rozmiar: [ 8,36 kB ]

Ikona pdf Nabór na członków Komisji Konkursowej, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [ 1,36 MB ]

 

 

 

 

Powrót
`