Aktualności

LIII sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 października 2023
Porządek obrad LIII sesji Rady Powiatu Puławskiego 25 października 2023 r. godz. 14:00.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z LII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas LII sesji Rady Powiatu w dniu 27 września 2023 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18 września 2023 r. do 13 października 2023 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2022/2023.
 7. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2022 rok.
 8. Informacja Starosty Puławskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia kolejnej umowy dzierżawy na czas oznaczony do 30 czerwca 2027 roku, części zabudowanej nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, z dotychczasowym dzierżawcą.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Programu Naprawczego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach na lata 2023 – 2025.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
  w Puławach za dwa lata obrotowe – za rok 2023 i za rok 2024.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`