Aktualności

Informacja dot. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w gminie Nałęczów

Informacja dot. wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków położonych w gminie Nałęczów
Data publikacji: 19 października 2023
Na podstawie przepisów art. 24a ust. 4-12 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1752 z późn. zm.) Starosta Puławski informuje o wyłożeniu w siedzibie Starostwa Powiatowego w Puławach przy Al. Królewskiej 19 w sali nr 102 z wyjątkiem dnia 22 listopada 2023 r. - pokój 24 do wglądu osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej a także udostępnieniu za pomocą środków komunikacji elektronicznej na stronie https://pulawy.geoportal2.pl projektu operatu opisowo – kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków następujących obrębów, położonych w gminie Nałęczów-miasto: 0001 Miasto Nałęczów, 0002 Kolonia Nałęczów, 0003 Chruszczów, 0004 Bochotnica, 0005 Charz B, 0006 Charz A. Wyłożenie nastąpi w okresie: od dnia 07 listopada 2023 r. do dnia 28 listopada 2023r., w godzinach od 8.00 do 14.00, w miejscu jw.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w projekcie operatu opisowo – kartograficznego, może w okresie wyłożenia projektu do wglądu zgłaszać uwagi do tych danych.

Upoważniony pracownik Starostwa Powiatowego w Puławach, posiadający uprawnienia, o których mowa w art. 43 pkt 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją ewidencji gruntów i budynków, w terminie 15 dni roboczych od upływu terminu wyłożenia do wglądu projektu operatu opisowo – kartograficznego, rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie rozpatrzenia uwag oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole. Po upływie terminu 15 dni roboczych, przewidzianych na rozpatrzenie uwag, zgłoszonych do ww. projektu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowo – kartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Informacja o tym będzie ogłoszona przez Starostę Puławskiego w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Starostwa Powiatowego w Puławach.

Każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego zgłaszać zarzuty do tych danych.

O uwzględnieniu lub odrzuceniu zarzutów Starosta rozstrzyga w drodze decyzji.

Do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w stosunku do gruntów, budynków i lokali, których dotyczą zarzuty, dane ujawnione w operacie opisowo – kartograficznym nie są wiążące. Zarzuty zgłaszane po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego będą traktowane jako wnioski o zmianę danych objętych ewidencją gruntów i budynków.

Wyłożenie jest dostępne również on-line poprzez Geoportal Powiatu Puławskiego.

Po wejściu na stronę https://pulawy.geoportal2.pl/ należy kliknąć w kafel GEOPORTAL - tryb publiczny. Po lewej stronie okna przedstawione są warstwy, udostępnione przez stronę. Celem wizualizacji danych należy wyświetlić warstwę Wyłożenie - miasto Nałęczów a następnie używając scroll’a myszy przybliżyć  widok w zakresie jednostki ewidencyjnej Nałęczów-miasto na przedstawionej mapie powiatu. W przypadku chęci wyszukania konkretnej nieruchomości należy użyć listwy Szukaj, zlokalizowanej z prawej strony okna portalu. Ponadto po wyszukaniu nieruchomości istnieje możliwość zapoznania się z częścią opisową danych ewidencyjnych, dostępną po kliknięciu kafelka i a następnie wskazaniu interesującego obiektu, np. działki, budynku. Celem porównania treści danych ewidencyjnych, zarówno w części graficznej jak i opisowej, wprowadzanych przez proces modernizacji z danymi dotychczasowymi należy wyświetlić jednocześnie warstwy Działki, Budynki oraz Wyłożenie- miasto Nałęczów. W celu pełniejszego zobrazowania prezentowanych danych na tle zagospodarowania terenu można skorzystać z wyświetlania warstwy „Ortofotomapa GUGiK”.

Powrót
`