Aktualności

Podsumowanie VI kadencji Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 04 kwietnia 2024
Upływa właśnie VI kadencja samorządu Powiatu Puławskiego. Dla Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych był to okres bardzo pracowity. Nadszedł czas na krótkie, statystyczne podsumowanie ponad 5-letniej kadencji.

Rada Powiatu Puławskiego VI kadencji działała w latach 2018-2024, podczas których obradowała na 58 sesjach. Sesje rady powiatu odbywały się raz w miesiącu zgodnie z uchwalonym planem pracy. Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 22 listopada 2018 r. Tego dnia radni złożyli ślubowanie, podjęto uchwałę w sprawie wyboru prezydium rady, w sprawie wyboru starosty i wicestarosty oraz członków zarządu. Data ostatniej sesji Rady Powiatu VI kadencji została wyznaczona na dzień 17 kwietnia 2024 r. Rada Powiatu Puławskiego podjęła łącznie 404 uchwały, radni złożyli 109 interpelacji. Protokoły ze wszystkich posiedzeń oraz podjęte na nich uchwały udostępnione są do publicznego wglądu w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Puławach.

Sesje Rady Powiatu Puławskiego były transmitowane w czasie rzeczywistym, a nagrania opatrzone napisami są dostępne dla wszystkich, również w BIP Starostwa. W okresie pandemii COVID-19 sesje odbywały się zdalnie, a potem w systemie hybrydowym, respektując regulaminy i procedury w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Frekwencja radnych na sesjach VI kadencji Rady Powiatu Puławskiego była bardzo wysoka, 6 radnych było obecnych na wszystkich posiedzeniach, 13 radnych na ponad 90% posiedzeń, 3 na ponad 80% i tylko jeden radny wykazał się obecnością na poziomie 40%. 

Radni Powiatu Puławskiego pracowali także w 8 komisjach, każdy radny wybierał dwie obowiązkowe komisje oraz mógł wskazać jedną dodatkową.

Komisja Rewizyjna odbyła 30 posiedzeń oraz przeprowadziła 17 kontroli zleconych przez Radę Powiatu. Komisja opiniowała wykonanie budżetu powiatu, przygotowywała wnioski o udzielenie zarządowi absolutorium oraz zajmowała się monitorowaniem, kontrolowaniem działalności zarządu i powiatowych jednostek organizacyjnych. Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywała skargi na działalność starosty, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, a także wnioski i petycje składane przez obywateli – radni z tej komisji spotkali się 33 razy. Komisja Budżetu i Finansów zajmowała się opiniowaniem budżetu, zmian proponowanych przez zarząd oraz przedkładanego przez zarząd sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdawań finansowych SP ZOZ oraz innych projektów uchwał w sprawach finansowych. Radni tej komisji spotkali się 62 razy. Komisja Zdrowia i Polityki Społecznej zebrała się 52 razy podejmując tematy związane z ochroną i promocją zdrowia, pomocą społeczną, wspieraniem osób niepełnosprawnych oraz rodzicielstwa zastępczego, bezpieczeństwem sanitarnym i epidemiologicznym, analizowano również plany i sprawozdania finansowe i inwestycyjne SPZOZ. Komisja Edukacji Publicznej obradowała 46 razy w sprawach związanych z realizacją zadań oświatowych na terenie powiatu puławskiego. Komisja Kultury, Sportu i Promocji podejmowała tematy w zakresie współpracy z organizacjami, stowarzyszeniami, związkami sportowymi i instytucjami kultury oraz promocji Powiatu Puławskiego - radni w tej komisji spotkali się 44 razy. Komisja Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na 45 posiedzeniach zajmowała się tematami związanymi z utrzymaniem powiatowych obiektów użyteczności publicznej oraz infrastruktury drogowej, obradowała w sprawach rolnictwa, leśnictwa i ochrony środowiska oraz rozwoju i inwestycji w powiecie. Komisja Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa odbyła 37 spotkań, na których poruszano kwestie związane z zarządzaniem kryzysowym, bezpieczeństwem sanitarnym, epidemiologicznym oraz porządkiem publicznym na terenie powiatu puławskiego.

Frekwencja na komisjach obowiązkowych, a także dodatkowych była bardzo wysoka. Większość radnych była obecna na ponad 90% posiedzeń komisji obowiązkowych, nieliczni odnotowali frekwencję w przedziale 75-89%, tylko jeden radny był obecny na 30% posiedzeń. Praca w komisjach dodatkowych charakteryzowała się niższą frekwencją i w dużej mierze obecność radnych zależała od tematyki dyskutowanej na danym posiedzeniu.

Janusz Wawerski

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
fot: Powiat Puławski
Powrót
`