Aktualności

III sesja Rady Powiatu Puławskiego

III sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 07 czerwca 2024
Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego podaje porządek obrad II sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 18 czerwca 2024 r. na godzinę 14:00. Sesja odbędzie się w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19, Sala Pompejańska. Obrady można także śledzić online.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Informacja o aktualnej sytuacji przedsiębiorstwa Grupa Azoty Puławy S. A. oraz o planowanych działaniach zaradczych.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas II sesji Rady Powiatu w dniu 22 maja 2024 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 13 maja 2024 r. do 7 czerwca 2024 r.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 8. Informacja na temat nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 9. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Puławskiego – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 10. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2023 rok.
 11. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego  na terenie Powiatu Puławskiego.
 12. Ocena stanu sanitarno - higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno - epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2023.
 13. Debata nad Raportem o stanie Powiatu Puławskiego za 2023 r.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2023 rok.
 15. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2023 rok.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2023 rok.
 17. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego. 
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2023 rok.
 19. Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2024 rok.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/2024 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 maja 2024 r. w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz zmiany innych uchwał w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu Puławskiego.
 23. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 24. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 25. Zamknięcie obrad sesji.

 

Paweł Nakonieczny

Przewodniczący Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`