Aktualności

Projekt "Czas na pasje"

Loga projektu dofinasowanego z funduszy UE, nazwa
Data publikacji: 28 czerwca 2024
Projekt "Czas na pasje" realizowany jest w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół nr 3 w Puławach. Działania dotyczą rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów poza edukacją formalną i realizowane będą od 15 lutego 2024r. do 30 czerwca 2025r. Całkowita wartość projektu: 234 067,00 zł, kwota przyznanego dofinansowania: 207 067,00 zł, płatność ze środków europejskich: 198 956,95 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego: 8 110,05 zł, wkład własny wniesiony w postaci udostępnienia sal lekcyjnych: 27 000,00 zł.

Program: Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 pt.” Czas na pasje”, nr FELU.10.03-IZ.00-0042/23 złożonego w odpowiedzi na konkurs nr FELU.10.03-IZ.00-001/23 w ramach Działania 10.3 Kształcenie ogólne, Priorytetu X Lepsza edukacja.

Powiat puławski/ Zespół Szkół nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach

Cel główny: Zwiększenie szans edukacyjnych uczniów VI LO znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej poprzez realizację działań ukierunkowanych na rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poza edukacją formalną do 30 czerwca 2025.

Uczestnikami/czkami projektu są uczniowie/nnice VI LO w ZS3 - wykształcenie podstawowe, nieaktywni zawodowo w wieku 14-19 lat, realizujących kształcenie ogólne, znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej.

Uczeń znajdujący się w niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej – uczeń spełniający co najmniej jedną z następujących przesłanek:

1. posiadanie orzeczenia o niepełnosprawności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2023 r., poz. 100, z późn. zm.);

2. posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno–pedagogiczną wydane na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r., poz. 1082, z późn. zm.);

3. pochodzenie ucznia z rodziny wielodzietnej, tj. mającej na utrzymaniu troje lub więcej dzieci:

− w wieku do ukończenia 18. roku życia,

− w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole,

do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki lub w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole wyższej - do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki;

4. posiadanie przez ucznia statusu osoby przebywającej w pieczy zastępczej lub opuszczającej pieczę zastępczą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5. posiadanie przez ucznia statusu dziecka pozbawionego całkowicie, częściowo lub okresowo opieki rodzicielskiej;

6. wychowywanie się w rodzinie niepełnej;

7. pobieranie przez jedno z rodziców/opiekunów prawnych (w okresie zasiłkowym obejmującym miesiąc rozpoczęcia udziału w projekcie) świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i wobec którego, w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;

8. posiadanie przez ucznia doświadczenia migracji;

W projekcie przewidziano następujące zadania:

1.     Zajęcia survivalowo- strzeleckie - uczniowie będą doskonalić umiejętności  strzeleckie z wykorzystaniem różnego typu broni. Korzystać będą ze specjalnych strojów strzeleckich . W ramach zajęć dla uczniów odbędzie się obóz survivalowy- 5 dni Bieszczady,  podczas którego będzie możliwość poznania technik przetrwania w różnych warunkach, wzniecania ognia, gotowania w warunkach polowych, wyznaczania tras, budowy szałasów, zdobywanie pożywienia, budowa pułapek, narzędzi łowieckich, elementy alpinistyki, biegi i marsze na orientację. Obóz jest również szansą przećwiczenia technik strzeleckich w terenie.

W ramach zadania zakupione zostaną kulochwyty dla każdego ucznia, tarcze różnego rodzaju, śrut do wszystkich rodzajów broni. Wszystkie materiały zostaną zużyte za zajęciach.

2.     Zajęcia z siatkówki - doskonalenie gry w siatkówkę, będą formy ścisłe i fragmenty gry, które dają gwarancję poprawnego wykonania danego elementu technicznego. Podczas realizacji zajęć najwięcej czasu poświęcone zostanie na przygotowanie sprawności ogólnej, która jest podstawą właściwego rozwoju młodego organizmu i jego adaptacji do wysiłku fizycznego. Przez odpowiednie przygotowanie ogólnofizyczne wykształci się wszechstronność motoryczną, która pozwoli na intensywne ćwiczenia w kolejnym etapie szkolenia. W ramach zadania zakupione zostaną stroje do siatkówki dla uczennic- dla każdej 1 stój (spodenki i bluzka), które umożliwią im bez kompleksów uczestniczyć w zajęciach pozalekcyjnych. W ramach zajęć zorganizowany zostanie dla 12 uczennic obóz sportowy- 5 dni (piłki siatkowej) podczas którego uczennice codziennie doskonalić będą techniki gry w piłkę siatkową.

3.     Pierwsza pomoc - udoskonalenie zasad wykonywania podstawowych zabiegów resuscytacyjnych ( BLS), oraz rozszerzają tematykę o zagadnienia takie jak: postępowanie w miejscu zdarzenia; zawartość apteczki pierwszej pomocy; pomoc w przypadku utraty przytomności; resuscytacja krążeniowo-oddechowa, tamowanie krwotoków; postępowanie w przypadku złamań i zwichnięć, oparzenia i odmrożenia oraz innych stanach nagłych zagrażających życiu i zdrowiu. Zwiększenie liczby przeszkolonych osób w ramach pierwszej pomocy zwiększy prawdopodobieństwo że podstawowe zabiegi resuscytacyjne zostaną podjęte na czas i we właściwy sposób. W każdym z tych przypadków, zarówno w Nagłym Zatrzymaniu Krążenia, jak i innych okolicznościach, stanowiących zagrożenie dla życia czy zdrowia, podjęcie na czas właściwego działania pozwolą na zniwelowanie bądź ograniczenie negatywnych skutków zdrowotnych, a w niektórych sytuacjach uratują życie. Każdy powinien być zatem wyposażony w podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W ramach zadania zakupione zostaną apteczki dla każdego ucznia wyposażone m.in. w bandaże, plastry, siatki, gazy itp., które uczniowie wykorzystają na zajęciach do praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy. 

4.     Klub fotograficzny  - nauka fotografii i obróbki zdjęć, najpierw w szkolnym studio fotograficznym a następnie w plenerze podczas pleneru fotograficznego który odbędzie się nad polskim morzem. Zakupione zostaną papier fotograficzny oraz toner czyli materiały które młodzież zużyje w czasie zajęć. Dodatkowo zlecone zostanie wykonanie zdjęć które udostępnione zostaną podczas zorganizowanych wystaw- 2 wystawy (po 1 na każdą grupę). Szkoła posiada stelaże outdoor do prezentacji zdjęć które zostaną wykorzystane przez uczniów. Wystawy prezentowane będą na zewnątrz  uczniów, rodziców i społeczności szkolnej.  

5.     Koło turystyczne - na zajęciach w szkole uczniowie teoretyczne poznają metody wytyczania szlaków, poznawania przyrody, oceny pogody, zielonej transformacji czyli wykorzystania zielonej energii natomiast podczas rajdów i obozu przećwiczą chodzenie na orientację, rozpalanie ognisk, zaangażowanie ich w przygotowanie wyprawy –
wyszukiwanie informacji o miejscach zwiedzanych pod względem historycznym,
przyrodniczym, kulturowym, kompletowanie ekwipunku, poszukiwanie map i planów
miast. W ramach koła dla każdego ucznia zakupione będzie wyposażenie (plecak, śpiwór, termos i scyzoryk), które będą wykorzystane podczas 4 rajdów pieszych  z nocowaniem po najbliższej okolicy. Uczniowie podczas rajdów będą mogli wykorzystać poznaną wiedzę w praktyce m.in. dotyczącą zielonej transformacji podczas zwiedzania farmy wiatrowej , zakładu wykorzystywania odpadów czy obserwowania bioróżnorodności biologicznej oraz skutków jej zakłócania.

Rezultatem projektu będzie nabycie kompetencji, umiejętności, uzdolnień i zainteresowań uczniów, które zaowocują ogólnym rozwojem w dłuższej perspektywie czasowej.

LOGA: Fundusze UE, Flaga Polski, Unii Europejskiej, Lubelskie Smakuj Życie
Powrót
`