Sesja Rady Powiatu Puławskiego na żywo Drukuj

Zobacz  Sesję Rady Powiatu Puławskiego na żywo - kliknij poniżej

Sesja Rady Powiatu Puławskiego na żywo 

Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania są dostępne na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach oraz w Biuletynie Informacji  Publicznej.

Klauzula informacyjna dotycząca transmitowania i utrwalania za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk sesji Rady Powiatu Puławskiego.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Puławski z siedzibą Królewska 19, 24 -100 Puławy. Można się z nami kontaktować:
 1. W sprawach związanych z danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Panią Jolantą Rafałko poprzez adres e-mail: rodo@pulawy.powiat.pl.
 1. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Starostwo Powiatowe w Puławach, w szczególności wynikających z prawa obywateli do uzyskiwania informacji publicznych. Ponadto działalność kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów jest jawna a posiedzenia dostępne w związku z czym Rada Powiatu Puławskiego ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów wizualnych i teleinformatycznych  rejestrujących w pełni obrady sesji Rady, na podstawie art. 15 ust. 1a ustawy  z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018r.  995 z późn.zm.).
 1. Transmisja obrad sesji Rady Powiatu Puławskiego jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Puławach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia czynności związanych z realizacją zadań ustawowych, nie krócej jednak niż przez okres wskazany w ustawie z dnia 14 lipca 1982r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018r., poz. 217) oraz aktach wykonawczych do ustawy.
 1. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:
 • prawo dostępu do treści swoich danych na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania  swoich danych na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym") na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art.21 RODO.
 1. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

Powrót
`