Zadania dofinansowane z budżetu państwa i państwowych funduszy celowych

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU
Data publikacji: 03 stycznia 2024
Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku /Monitor Polski z 2023 poz. 1276/ ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Na podstawie umowy nr 12 zawartej w dniu 21.12.2023 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Puławskim, Powiatowi Puławskiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 202.720,00 zł przeznaczone na wsparcie zadania własnego Powiatu Puławskiego polegające na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku 13 rodzinom zastępczym zawodowym, w tym 1 rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego oraz 2 prowadzącym rodzinne domy dziecka.

Od lutego 2023 roku wzrosły kwoty wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego oraz prowadzących rodzinne domy dziecka. Na terenie Powiatu Puławskiego funkcjonuje 14 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i 2 rodziny zastępcze zawodowe specjalistyczne oraz 2 rodzinne domy dziecka, w których wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku przebywa 71  wychowanków w tym 62 dzieci oraz 9 pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej.

Wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka finansowane jest ze środków własnych powiatu. Celem rządowego programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Całkowita wartość zadania w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12.2023 roku wynosi 524.202,00 zł, z czego kwota dofinansowania zadania z Funduszu Pracy to 202.720,00 zł, natomiast kwota 321.482,00 zł stanowi wkład własny Powiatu Puławskiego.

Powrót
`