Kompetencje Rady Powiatu Drukuj

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu
 
 1. Stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu.
 2. Wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego.
 3. Powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, sekretarza powiatu,skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu.
 4. Powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, powiatowego rzecznika konsumentów.      
 5. Stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej,
  uchwalanie budżetu powiatu.
 6. Rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwałw sprawie udzielania lub nieudzielania absolutorium dla zarządu z tego tytułu,
 7. Podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach określonych ustawami.
 8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
  • Zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawianialub wynajmowania na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.
  • Emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.
  • Zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów.
  • Ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd w roku budżetowym.
 9. Zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę.
 10. Tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich rozwiązywania lub występowania z nich.
 11. Tworzenia i przystępowania do spółek, ich rozwiązywania i występowaniaz nich oraz określania zasad wnoszenia wkładów oraz obejmowania, nabywania i zbywania udziałów i akcji.
 12. Współdziałania z innymi powiatami i z gminami, jeżeli związane jest to z koniecznością wydzielenia majątku.
 13. Tworzenia, przekształcania i likwidacji jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek.
 14. Określanie wysokości sum, do której zarząd może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
 15. Podejmowanie uchwał w sprawach herbu powiatu i flagi powiatu.
 16. Podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu.
 17. Podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań z zakresu administracji rządowej oraz w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych.
 18. Uchwalanie powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego.
 19. Uchwalanie powiatowego programu przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy.
 20. Podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów.
 21. Rozpatrywanie i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych powiatowych instytucji kultury oraz z działalności powiatowego rzecznika konsumentów.
Powrót
`