Przedmiot działania i kompetencje Drukuj

ZAKRES DZIAŁANIA STAROSTY, WICESTAROSTY, CZŁONKÓW ZARZĄDU, SKARBNIKA I SEKRETARZA POWIATU
 
STAROSTA
 • Starostwem kieruje Starosta, który, zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, jest jednocześnie Przewodniczącym Zarządu Powiatu.
 • Starosta odpowiada jednoosobowo za funkcjonowanie Starostwa.
 • Starosta wykonuje swoje zadania przy pomocy Wicestarosty, Członków Zarządu, Skarbnika, Sekretarza i kierowników komórek organizacyjnych.
 • Starosta wykonuje zadania określone w ustawie o samorządzie powiatowym oraz w innych przepisach prawa.
 • Starosta dokonuje wewnętrznego podziału zadań pomiędzy Wicestarostę,  Członków Zarządu, Sekretarza  i Skarbnika w zakresie nadzoru  nad działalnością komórek organizacyjnych.
 • Zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Starosta jest zwierzchnikiem służbowym kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych.
 • Starosta może upoważnić Sekretarza do wykonywania w jego imieniu zadań, w szczególności z zakresu zapewnienia właściwej organizacji pracy urzędu oraz realizowania polityki zarządzania zasobami ludzkimi.

I. Do zadań Starosty należy w szczególności:

 1. organizowanie pracy Zarządu i Starostwa, kierowanie bieżącymi sprawami Powiatu oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
 2. sprawowanie nadzoru nad pracownikami Starostwa i kierownikami jednostek organizacyjnych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań,
 3. prowadzenie polityki kadrowej w Starostwie,
 4. udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,
 5. nadzorowanie funduszu płac i innych funduszy Starostwa,
 6. sprawowanie zwierzchnictwa w stosunku do powiatowych inspekcji, służb i straży oraz zatwierdzanie ich programów działania na obszarze powiatu,
 7. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej zastrzeżonych dla Starosty oraz udzielanie w tym zakresie upoważnień dla pracowników Starostwa,
 8. wydawanie zarządzeń w sprawach należących do jego kompetencji,
 9. koordynowanie prowadzenia akcji zwalczania klęsk żywiołowych na terenie Powiatu, w tym: kierowanie działaniami związanymi z monitorowaniem, planowaniem, reagowaniem i usuwaniem skutków zagrożeń na terenie Powiatu,
 10. podejmowanie niezbędnych czynności w sprawach niecierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
 11. określanie stanowisk lub rodzajów prac zleconych, z którymi łączy się dostęp do informacji niejawnych, odrębnie dla każdej klauzuli tajności,
 12. administrowanie danymi osobowymi i bezpieczeństwem informacji,
 13. reprezentowanie Skarbu Państwa oraz wykonywanie uprawnień organu właścicielskiego w granicach określonych ustawami,
 14. wykonywanie innych zadań zastrzeżonych do kompetencji Starosty przepisami prawa i uchwałami Rady w zakresie bezpieczeństwa państwa.

II. Staroście podlegają bezpośrednio:

 • Audytor Wewnętrzny,
 • Stanowisko ds. Kontroli Zarządczej,
 • Wydział Finansów i Budżetu,
 • Wydział Obsługi Prawnej,
 • Wydział Zarządzania Nieruchomościami,
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów,
 • Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności,
 • Stanowisko ds. BHP,
 • Administrator Bezpieczeństwa Informacji,
 • Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych.

WICESTAROSTA

 1. Wicestarosta wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Starostę. 
 2. W czasie nieobecności Starosty lub niemożności wykonywania przez niego funkcji Wicestarosta zastępuje go i przejmuje wszystkie jego zadania i kompetencje.

Wicestarosta nadzoruje pracę wydziałów:

 • Wydział Edukacji,
 • Wydział Geodezji.

CZŁONKOWIE ZARZĄDU

Członkowie Zarządu odpowiadają za realizację zadań w ramach kompetencji powierzonych przez Starostę.

I. Do zakresu działania Członka Zarządu ds. Społecznych w szczególności należą zadania realizowane przez:

 • Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich,
 • Wydział Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki,
 • Wydział Rozwoju i Inwestycji.

Członek  Zarządu  ds.  Społecznych  koordynuje  wszelkie  działania  Powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.

II. Do zakresu działania Członka Zarządu ds. Technicznych w szczególności należą zadania realizowane przez:

 • Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
 • Geologa Powiatowego,
 • Wydział Komunikacji i Dróg,
 • Wydział Architektury i Budownictwa.

SEKRETARZ POWIATU

 1. Sekretarz jest kierownikiem Biura Obsługi Rady i Zarządu Powiatu a także nadzoruje pracę Wydziału Kadrowo-Administracyjnego.
 2. Sekretarz zapewnia warunki sprawnego funkcjonowania Starostwa i jest Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania Jakością.
 3. Sekretarz uczestniczy w posiedzeniach Zarządu i Rady Powiatu. 
 4. Do zadań Sekretarza należy w szczególności: 
 • organizowanie pracy Starostwa i koordynowanie działań poszczególnych komórek organizacyjnych, 
 • nadzorowanie przestrzegania zasad rzetelnego i terminowego załatwiania spraw obywateli oraz przestrzegania instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
 • zapewnienie publikacji prawa miejscowego, obwieszczeń oraz informacji o charakterze publicznym na terenie Powiatu,
 • tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa,
 • zapewnienie prawidłowości prac związanych z opracowywaniem projektów aktów regulujących strukturę i zasady działania Starostwa,
 • nadzorowanie przygotowania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
 • koordynowanie prac dotyczących przygotowywania i wnoszenia pod obrady Rady projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd oraz inne uprawnione podmioty,
 • nadzorowanie terminowego i poprawnego załatwiania interpelacji oraz skarg i wniosków dotyczących działania urzędu,
 • koordynowanie działalności kontrolnej prowadzonej przez uprawnione komórki organizacyjne Starostwa,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w granicach otrzymanego upoważnienia,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę,
 • sprawowanie funkcji Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością i wykonywanie zadań z tym związanych w zakresie określonym przez Starostę w formie zarządzenia.

SKARBNIK POWIATU

 1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu powiatu. Nadzoruje pracę Wydziału Finansów i Budżetu,
 2. Do zadań Skarbnika należy:
 • zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu poprzez przygotowywanie decyzji w sprawach finansowych i koordynowanie ich realizacji,
 • wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków głównego księgowego budżetu,
 • nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonania,
 • zapewnienie nadzoru nad prawidłowym sporządzaniem sprawozdawczości budżetowej,
 • kontrasygnowanie czynności prawnych skutkujących powstawaniem zobowiązań majątkowych Powiatu oraz udzielanie upoważnień księgowym jednostek organizacyjnych Powiatu do dokonywania kontrasygnaty,
 • prowadzenie rejestru wydanych upoważnień i pełnomocnictw, zawierającego co najmniej znak i numer kolejny, datę oraz czasokres udzielonego pełnomocnictwa,
 • nadzór nad gospodarką finansową powiatowych jednostek organizacyjnych,
 • inicjowanie przedsięwzięć związanych z poszerzaniem wiedzy z zakresu finansów publicznych i rachunkowości pracowników Starostwa i jednostek organizacyjnych Powiatu,
 • przygotowanie okresowych analiz, ocen i bieżącej informacji o sytuacji finansowej Powiatu,
 • informowanie na bieżąco Zarządu o wszelkich zagrożeniach i nieprawidłowościach związanych z realizacją budżetu powiatu,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych Rady Powiatu, Zarządu i Starosty powodujących skutki finansowe,
 • nadzorowanie i kontrolowanie prowadzonej dokumentacji finansowej Starostwa,
 • nadzorowanie przestrzegania procedur wewnętrznej kontroli finansowej Starostwa,
 • nadzorowanie realizacji zadań i obowiązków powierzonych głównemu księgowemu Starostwa,
 • współdziałanie w wydziałami Starostwa w zakresie przygotowania, realizacji i sprawozdawczości projektów związanych z pozyskiwaniem środków zewnętrznych oraz nadzorowanie prawidłowości operacji finansowych w tym zakresie,
 • nadzór nad prowadzeniem i dokumentacją gospodarki finansowej Powiatu i Starostwa,
 • komunikowanie się z wydziałami Starostwa i jednostkami organizacyjnymi Powiatu w celu bieżącego sygnalizowania problemów finansowych i przedkładanie propozycji ich rozwiązywania.
Powrót
`