Kompetencje Zarządu Powiatu Drukuj

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 

W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i dwóch członków Zarządu. Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady. Z etatowymi członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Przepis ust. 1 dotyczy również radnych wybranych do Zarządu. 
 
Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:
 1. Rada Powiatu lub w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale, jej Przewodniczący - wobec Przewodniczącego Zarządu z wyjątkiem stałych składników wynagrodzenia.
 2. Przewodniczący Zarządu Powiatu wobec pozostałych członków Zarządu Powiatu:
  • Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
  • Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
   • przygotowywanie projektów uchwał Rady,
   • wykonywanie uchwał Rady,
   • gospodarowanie mieniem powiatu,
   • wykonywanie budżetu powiatu,
   • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem ß 66 ust. 5 statutu powiatu. 

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.
 
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawie zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów.
 
Powiatową administrację zespoloną stanowią:
 1. Starostwo Powiatowe;
 2. Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu;
 3. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników.
Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
 
W razie potrzeby, Starosta może zwołać posiedzenie Zarządu w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 
Powrót
`