Informacje o Sesjach

XVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 marca 2016
Proponowany porządek obrad XVIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30.03.2016 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XVII sesji.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVII sesji Rady Powiatu w dniu 16.03.2016r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 07.03.2016r. do 16.03.2016r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Puławskiego”.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Puławskim na lata 2016 – 2022”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2016 roku dla Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie modernizacji polegającej na wydzieleniu części parteru, wykonaniu przebudowy i remontu Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej nr 4 w Puławach przy ul. Kołłątaja 51.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie modernizacji polegającej na przebudowie i remoncie Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Puławach przy ul. Skłodowskiej 10.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Puławski od Gminy Nałęczów funkcji organu prowadzącego dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie i upoważnienia Zarządu Powiatu Puławskiego do podpisania porozumienia w tej sprawie z Gminą Nałęczów.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miasto Puławy w związku z realizacją zadania pod nazwą „Budowa i rozbudowa drogi w ul. Norwida w Puławach”.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie w najem na czas nieoznaczony lokali mieszkalnych zlokalizowanych w budynku, usytuowanym na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 124/9 o pow. 0,3300 ha, położonej w Kęble, Gm. Wąwolnica, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`