Informacje o Sesjach

XIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego – przypomnienie

XIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego – przypomnienie
Data publikacji: 17 maja 2016
Proponowany porządek obrad XIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 18.05.2016 r., godz.14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

1. Przedstawienie porządku obrad.
2. Złożenie ślubowania przez radną obejmującą mandat w okręgu wyborczym Nr 1.
3. Dzień rodzicielstwa zastępczego – uhonorowanie rodzin zastępczych.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XVIII sesji Rady Powiatu w dniu 30.03.2016r.
7. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 21.03.2016r. do 05.05.2016r.
8. Informacja o stanie bezpieczeństwa w Powiecie Puławskim.
9. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
10. Ocena zasobów pomocy społecznej na rok 2015.
11. Informacja na temat planu remontów i inwestycji na drogach powiatowych
w 2016 roku.
12. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego
z organizacjami pozarządowymi.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Technikum Uzupełniającego Nr 4 z Zespołu Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej – Curie w Puławach.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia szkół z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Puławach z Centrum Kształcenia Ustawicznego wchodzącego w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
18. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Liceum Profilowanego w Puławach.
19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji I Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.
20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach.
21. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji II Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego w Puławach.
22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji III Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach.
23. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych Nr 1 w Puławach.
24. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 1 w Puławach.
25. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 2 w Puławach.
26. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 3 w Puławach.
27. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego Nr 4 w Puławach.
28. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Technikum Uzupełniającego dla Dorosłych Nr 1 w Puławach.
29. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Powiatu Puławskiego do przygotowywania, składania, zatwierdzania i realizacji projektów i innych przedsięwzięć.
30. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie przedsięwzięcia o nazwie „Modernizacja polegająca na przebudowie i remoncie Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Pawilon B Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach, ul. Bema 1, 24-100 Puławy – etap 1”.
31. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych Nr 112815L i 107424L w miejscowości Śniadówka”.
32. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Końskowola w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107707L na odcinku od km 0+000,00 do km 0+721,00 w miejscowości Opoka, Gmina Końskowola”.
33. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Miasto Puławy darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Włostowice, Gmina Miasto Puławy, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 9526 o pow. 3,3898 ha oraz 3807 o pow. 0,0979 ha.
34. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
35. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
36. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
37. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Kultury, Sportu i Promocji.
38. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej.
39. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
40. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
41. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady

Danuta Smaga

Powrót
`