Informacje o Sesjach

XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

XXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 20 czerwca 2016
Proponowany porządek obrad XXI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 22.06.2016 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XIX i XX sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XIX sesji Rady Powiatu w dniu 18.05.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 09.05.2016r. do 07.06.2016r.
 6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2015 rok.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie do 30 czerwca 2019 r., umowy dzierżawy pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Puławach przy Al. Królewskiej 19, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha, z dotychczasowym dzierżawcą.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 2503L Gołąb – Wólka Gołębska położonej na terenie Gminy Puławy kategorii drogi powiatowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`