Informacje o Sesjach

XXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - 31.08.2016 r. godz. 14.00

XXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - 31.08.2016 r. godz. 14.00
Data publikacji: 26 sierpnia 2016
Proponowany porządek obrad XXII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 31.08.2016 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXI sesji Rady Powiatu w dniu 22.06.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 08.06.2016r. do 19.08.2016r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu
  2016 roku.
 7. Sprawozdanie końcowe z realizacji Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 – 2015.
 8. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2016 roku.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie doposażenia Bloku Operacyjnego w pawilonie A Szpitala Specjalistycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie doposażenia Oddziału Noworodkowego.  
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej Zasłużonego dla Powiatu Puławskiego, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „e – Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Żyrzyn w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107462L w miejscowości Bałtów.”
 16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Baranów
  w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 112862L ul. Polna w miejscowości Baranów.”
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody, na zawarcie w drodze bezprzetargowej z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 5 lat umowy dzierżawy pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Puławach przy Al. Królewskiej 19, oznaczonej numerem ewidencyjnym 1394 o pow. 0,4807 ha.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.
Powrót
`