Informacje o Sesjach

XXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 19.10.2016 r. godz. 14.00

XXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 19.10.2016 r. godz. 14.00
Data publikacji: 12 października 2016
Proponowany porządek obrad XXIV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 19.10.2016 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXII i XXIII sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 22.08.2016r. do 07.10.2016r.
 6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Puławskiego za I półrocze 2016 roku.
 7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2015/2016.
 8. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych
  za 2015 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie przejęcia przez Powiat Puławski od Gminy Nałęczów funkcji organu prowadzącego dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie i upoważnienia Zarządu Powiatu Puławskiego do podpisania porozumienia w tej sprawie z Gminą Nałęczów.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgodny, na zawarcie w trybie bezprzetargowym na okres do 10 lat umowy dzierżawy działek stanowiących własność Powiatu Puławskiego, położonych w Żyrzynie przy ul. Pałacowej, oznaczonych numerami ewidencyjnymi 659/6 o pow. 2,82 ha, 671/1 o pow. 8,45 ha oraz 659/7 o pow. 1,37 ha z dotychczasowym dzierżawcą.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.
Powrót
`