Informacje o Sesjach

XXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 30.11.2016 r. godz. 14.00

XXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 30.11.2016 r. godz. 14.00
Data publikacji: 30 listopada 2016
Proponowany porządek obrad XXV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30.11.2016 r. godz. 14.00, Sala 102 Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXIV sesji Rady Powiatu.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 10.10.2016 r. do 18.11.2016 r.
 6. Informacja o wysokości pozyskanych środków z funduszy unijnych i innych funduszy zewnętrznych, złożonych wnioskach w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020.
 7. Informacja z realizacji zadań polityki promocyjnej i informacyjnej powiatu oraz współpracy z zagranicą.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2017 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Bałtów, gmina Żyrzyn, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 1370/6 o pow. 0,0986 ha, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr 71 o pow. 1,8400 ha, położonej w obrębie Bałtów, Gmina Żyrzyn.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie zakupu aparatury
  i sprzętu medycznego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2017 roku od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2016 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.
Powrót
`