Informacje o Sesjach

XXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 22.02.2017 r. godz. 14.00

 XXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 22.02.2017 r. godz. 14.00
Data publikacji: 21 lutego 2017
Proponowany porządek obrad XXVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 22.02.2017 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVI sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2016 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 19.12.2016 r. do 10.02.2017 r.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski
  w roku 2016.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół i placówek wchodzących w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach oraz Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru przekształcenia szkół i placówek wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach oraz Centrum Kształcenia Zawodowego
  w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Powiat Puławski od Gminy Nałęczów funkcji organu prowadzącego dla szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im. Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie i upoważnienia Zarządu Powiatu Puławskiego do podpisania porozumienia w tej sprawie z Gminą Nałęczów.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym tzw. „Rządcówki”, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Kębło, gmina Wąwolnica, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym: 124/9 o pow. 0,3300 ha.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Końskowola zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507L Końskowola – Sielce – etap I”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacji na terenie Powiatu Puławskiego oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatowego Zarządu Dróg w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/208/2016 Rady Powiatu Puławskiego
  z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok 2016.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2017.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2017 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 20. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 21. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 22. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`