Informacje o Sesjach

XXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 29.03.2017 r. godz. 14.00

XXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 29.03.2017 r. godz. 14.00
Data publikacji: 23 marca 2017
Proponowany porządek obrad XXVIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29.03.2017 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVII sesji Rady Powiatu w dniu 22.02.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 14.02.2017 r. do 17.03.2017 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2016.
 7. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego i inwestycyjnego SPZOZ w Puławach
  za rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Puławskiego na lata 2017 – 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r.
  dla Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu samorządowej jednostce organizacyjnej o nazwie: „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 17. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`