Informacje o Sesjach

XXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

XXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 25 kwietnia 2017
Proponowany porządek obrad XXIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 26 kwietnia 2017 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 29.03.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22.03.2017 r. do 14.04.2017 r.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim
  w 2016 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Puławy darowizny nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Gołąb, Gmina Puławy, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 1845/1 o pow. 2,7600 ha,
  1728 o pow. 0,3700 ha oraz 1844/1 o pow. 0,0986 ha.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie przetargowym nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Gminy Wąwolnica funkcji organu założycielskiego
  i prowadzącego dla przedszkola specjalnego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinasowanie doposażenia Oddziału Położniczo – Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`