Informacje o Sesjach

XXX Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 31.05.2017 r. godz. 14.00

XXX Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 31.05.2017 r. godz. 14.00
Data publikacji: 24 maja 2017
Proponowany porządek obrad XXX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 31 maja 2017 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXIX sesji Rady Powiatu w dniu 31.05.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.04.2017 r. do 19.05.2017 r.
 6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2016 rok.
 7. Informacja Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Puławach o stanie bezpieczeństwa Powiatu Puławskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej.
 8. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Puławach w 2016 roku.
 9. Ocena stanu sanitarno – higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno – epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2016.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie współpracy w ramach projektu pn. „Współpraca w zakresie kształcenia zawodowego na rzecz europejskiego rynku pracy” w ramach programu Erasmus+ Akcja 2: Partnerstwa strategiczne.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznej placówki oświatowo – wychowawczej oraz do publicznej placówki zapewniającej opiekę i wychowanie uczniom
  w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania, dla których organem prowadzącym jest Powiat Puławski.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach z Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kurów zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L w miejscowości Płonki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 18. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 19. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`