Informacje o Sesjach

XXXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 28.06.2017 r. godz. 14.00 - przypomnienie

XXXI Sesja Rady Powiatu Puławskiego, 28.06.2017 r. godz. 14.00 - przypomnienie
Data publikacji: 27 czerwca 2017
Proponowany porządek obrad XXXI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28 czerwca 2017 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXX sesji Rady Powiatu w dniu 31.05.2017r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 23.05.2017r. do 16.06.2017r.
 6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2016 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2016 rok.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2016 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół i placówek wchodzących w skład Regionalnego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach oraz zespołu szkół i placówek pod nazwą: Regionalne Centrum Kształcenia Ustawicznego w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia szkół i placówek wchodzących w skład Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach oraz zespołu szkół i placówek pod nazwą: Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo  Księgowe w Puławach”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia drogi powiatowej Nr 1522L Choszczów – Marianka – Glinik - dr. pow. 1524L położonej na terenie Gminy Kurów kategorii drogi powiatowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/214/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 22 lutego 2017 roku w sprawie przekazania do realizacji Gminie Końskowola zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507L Końskowola – Sielce – etap I”.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 19. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 20. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`