Informacje o Sesjach

XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 30.08.2017 r. godz. 14.00

XXXII Sesja Rady Powiatu Puławskiego 30.08.2017 r. godz. 14.00
Data publikacji: 23 sierpnia 2017
Proponowany porządek obrad XXXII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30.08.2017 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXI sesji Rady Powiatu w dniu 28.06.2017r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 19.06.2017r.
  do 18.08.2017r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2017 roku.
 7. Informacja o wykonaniu planu finansowego SPZOZ za I półrocze 2017 roku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/235/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie doposażenia Oddziału Położniczo - Ginekologicznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania numeru porządkowego Szkole Podstawowej Specjalnej w Puławach wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Przedszkola Specjalnego w Kęble.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Przedszkola Specjalnego w Kęble do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Franciszka z Asyżu w Kęble.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/226/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej o nazwie „Powiatowe Centrum Rozliczeniowo Księgowe w Puławach”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie utworzenia wydzielonych rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/225/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2017 r. dla Powiatu Puławskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Wąwolnica, Gmina Wąwolnica, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 33/3 o pow. 0,0072 ha oraz 33/4 o pow. 0,0048 ha, w trybie bezprzetargowym, na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej nr działki 31/4, położonej w obrębie Wąwolnica, Gmina Wąwolnica.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej realizacji projektu „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej” poprawa spójności komunikacyjnej województwa lubelskiego poprzez budowę i przebudowę dróg powiatowych usprawniających dostępność komunikacyjną do regionalnych i subregionalnych centrów rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8: Mobilność regionalna i ekologiczny transport, Działanie 8.2 Lokalny układ transportowy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wąwolnica w związku z realizacją zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej Nr 107857L w miejscowości Zarzeka, Gmina Wąwolnica”.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia odcinka drogi powiatowej Nr 2546L od drogi wojewódzkiej Nr 824 do drogi powiatowej Nr 2545L Celejów – Witoszyn – Kolonia kategorii drogi powiatowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 24. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`