Informacje o Sesjach

XXXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

XXXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 25 października 2017
Dziś o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się XXXIV Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIII sesji Rady Powiatu w dniu 27.09.2017r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.09.2017r. do 13.10.2017r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2016/2017.
 7. Informacja Przewodniczącej Rady Powiatu dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia nieruchomości gruntowej, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 88 o pow. 1,0617 ha oraz 286 o pow. 1,1890 ha, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej na terenie Gminy Baranów, obręb Łukawka, na okres do 3 lat.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Górze Puławskiej.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodnicząca Rady Powiatu
Danuta Smaga
Powrót
`