Informacje o Sesjach

XXXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XXXV Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 23 listopada 2017
Proponowany porządek obrad XXXV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29.11.2017 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIV sesji Rady Powiatu w dniu 25.10.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 16.10.2017 r.
  do 17.11.2017 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 12 w Puławach z oddziałami przedszkola specjalnego w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną Nr 12 w Puławach z oddziałami przedszkola specjalnego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 13 w Puławach w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną
  Nr 13 w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi w Kęble w Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy w Kęble.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 1 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 1 w Puławach.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 2 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 2 w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 3 w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 4 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 4 w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 5 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 5 w Puławach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 6 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 6 w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej Nr 7 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną Nr 7 w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 8 w Puławach w Branżową Szkołę I Stopnia Nr 8 w Puławach.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Kęble w Branżową Szkołę I Stopnia Specjalną w Kęble.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej Kazimierzu Dolnym w Branżową Szkołę I Stopnia w Kazimierzu Dolnym.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Nałęczowie w Branżową Szkołę I Stopnia w Nałęczowie.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 2 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 2 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 3 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 3 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 4 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 4 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej Nr 5 w Puławach w Szkołę Policealną Nr 5 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
  dla Dorosłych Nr 6 w Puławach w Szkołę Policealną dla Dorosłych Nr 6 w Puławach, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
  dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym w Szkołę Policealną dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Szkoły Policealnej
  w Kazimierzu Dolnym w Szkołę Policealną w Kazimierzu Dolnym, o której mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy – Prawo oświatowe.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej Specjalnej
  Nr 14 w Puławach wchodzącej w skład Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Puławach.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie projektu zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, wynikających z programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 160 Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem”.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2018 r.
 31. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Żyrzyn darowizny nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru podmiotu do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za dwa lata obrotowe – za rok 2017 i za rok 2018.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2017 rok.
 35. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 36. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 37. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
`