Informacje o Sesjach

XXXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XXXVII Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 07 lutego 2018
Proponowany porządek obrad XXXVII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 14.02.2018 r. godz. 14.00 Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVI sesji Rady Powiatu w dniu 28.12.2017 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 18.12.2017 r. do 29.01.2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
 7. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2017 rok.
 8. Sprawozdania z pracy komisji stałych Rady Powiatu Puławskiego za 2017 rok.
 9. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski
  w roku 2017.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/224/2017 Rady Powiatu Puławskiego
  z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/316/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej
  w Powiecie Puławskim na lata 2018 – 2020”.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Końskowola zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2507 Końskowola -Sielce”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do realizacji Gminie Kurów  zadania pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 2537L w miejscowości Płonki”.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2018.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2018 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 19. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 20. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 21. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

                  Danuta Smaga

Powrót
`