Informacje o Sesjach

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

XXXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 27 marca 2018
Proponowany porządek obrad XXXVIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 28.03.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVII sesji Rady Powiatu w dniu 14.02.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 06.02.2018 r. do 16.03.2018 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2017.
 7. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2017 rok oraz planu inwestycyjnego
  na lata 2017 – 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Puławach na dofinansowanie wkładu własnego w Projekt pn. „Modernizacja i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach”.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej im. Marii Konopnickiej w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018 r. dla Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia Nagród Starosty Puławskiego dla zawodników, trenerów i innych osób osiągających najwyższe wyniki sportowe oraz zasad i trybu ich przyznawania.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nawiązania współpracy partnerskiej pomiędzy Powiatem Puławskim i Rejonem Młynów na Ukrainie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`