Informacje o Sesjach

XXXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego

 XXXIX Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 maja 2018
Proponowany porządek obrad XXXIX Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30.05.2018 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:

 

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Wręczenie Odznaki Honorowej Zasłużony dla Powiatu Puławskiego.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Powiatu.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXVIII sesji Rady Powiatu w dniu 28.03.2018 r.
 6. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu za okres od 19.03.2018 r. do 18.05.2018 r.
 7. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Powiatu Puławskiego.
 8. Ocena stanu sanitarno-higienicznego obiektów oraz sytuacji sanitarno-epidemiologicznej Powiatu Puławskiego za rok 2017.
 9. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2017 rok.
 10. Sprawozdanie z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
  i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim
  w 2017 roku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/401/2006 Rady Powiatu w Puławach z dnia 1 lutego 2006 roku w sprawie ustalenia organizacji mieszkań chronionych utworzonych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej i szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w tych mieszkaniach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem części nieruchomości – pomieszczenia w budynku usytuowanym na nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w Żyrzynie przy ul. Pałacowej 4, oznaczonej numerem ewidencyjnym 362/4 o pow. 0,1400 ha, na czas nieoznaczony na rzecz dotychczasowego najemcy w trybie bezprzetargowym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 659/7 o pow. 1,3700 ha, poł. w Żyrzynie, Gmina Żyrzyn, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Baranów darowizny prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Łukawka, Gmina Baranów, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 88/2 o pow. 0,8861 ha oraz 286 o pow. 1,1890 ha.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Kurów darowizny prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Marianka, Gmina Kurów, oznaczonej jako działka o numerze ewidencyjnym 32 o pow. 0,3800 ha.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu Puławskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi powiatowej nr 2510L wraz z nadaniem jej nazwy.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach lub placówkach oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela, nauczycieli prowadzących kształcenie w formie zaocznej, pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych i zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w szkołach prowadzących kształcenie w formie zaocznej.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/324/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 14 lutego 2018 roku w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2018.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Puławskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie dopuszczenia zapłaty kartą płatniczą podatków stanowiących dochody budżetu Powiatu Puławskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 24. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 25. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 26. Zamknięcie obrad sesji.

 

Przewodnicząca Rady Powiatu

               Danuta Smaga

Powrót
`