Informacje o Sesjach

XL Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie

XL Sesja Rady Powiatu Puławskiego - przypomnienie
Data publikacji: 20 czerwca 2018
Proponowany porządek obrad XL Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 20.06.2018 r., godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXXIX sesji Rady Powiatu w dniu 30.05.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 05.2018 r.
  do 12.06.2018 r.
 6. Sprawozdanie z przebiegu wykonania budżetu powiatu za 2017 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.
 8. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Puławskiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Puławskiego za 2017 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

               Danuta Smaga

 
 
Powrót
`