Informacje o Sesjach

XLI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Budynek Starostwa
Data publikacji: 23 sierpnia 2018
Proponowany porządek obrad XLI Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 29.08.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XL sesji Rady Powiatu w dniu 20.06.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 12.06.2018 r. do 17.08.2018 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego SPZOZ za okres styczeń – czerwiec 2018 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/331/2018 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 marca 2018r. w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2018r. dla Powiatu Puławskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, położonej na terenie Gminy Miasto Puławy, obręb Włostowice oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki o numerach: 47/1 o pow. 0,0416 ha, 94/2 o pow. 0,0367 ha, 94/3 o pow. 0,2974 ha i 95 o pow. 0,0524 ha, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 412/5, położonej w Klementowicach, Gmina Kurów, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Statutowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia miesięcznego Starosty Puławskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`