Informacje o Sesjach

XLIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

XLIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 15 października 2018
Proponowany porządek obrad XLIII Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 17.10.2018 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XLII sesji Rady Powiatu w dniu 26.09.2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 18.09.2018 r.
  do 05.10.2018 r.
 6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2017/2018.
 7. Informacja o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim.
 8. Informacja dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 r.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3216 o pow. 0,0295 ha, poł. w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Powiatu Puławskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Podsumowanie V kadencji Rady Powiatu Puławskiego w latach 2014-2018.
 17. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 18. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodnicząca Rady Powiatu

Danuta Smaga

Powrót
`