Informacje o Sesjach

Sesja podsumowująca V kadencję Rady Powiatu Puławskiego

Sesja podsumowująca V kadencję Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 października 2018
W środę 17 października 2018 r. w Sali Pompejańskiej puławskiego Starostwa miała miejsce sesja podsumowująca V kadencje Rady Powiatu Puławskiego. Przewodnicząca Rady Danuta Smaga przedstawiła zestawienie obrazujące pracę Rady na przestrzeni czterech ostatnich lat oraz podziękowała Radnym za dotychczasową współpracę. Słowa podziękowania skierowała również do Starosty Puławskiego Witolda Popiołka oraz członków Zarządu Powiatu.

Oprócz podsumowania Radni zapoznali się ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu, informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Puławskiego za rok szkolny 2017/2018, informacją o aktualnej sytuacji na rynku pracy w Powiecie Puławskim, informacją dotycząca analizy oświadczeń majątkowych za 2017 rok,  złożyli interpelacje i zapytania oraz podjęli również szereg uchwał zaplanowanych na przedmiotowe posiedzenie: w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Powiecie Puławskim w 2019 r., w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr 3216 o pow. 0,0295 ha, poł. w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w wyniku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku, w sprawie zmiany Statutu Powiatu Puławskiego, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.

Za konstruktywną współpracę podziękował Radnym także starosta Witold Popiołek, który podkreślił, że mioniony okres został efektywnie wykorzystany. Powiat zrealizował wiele istotnych inwestycji drogowych, oświatowych, w sferze ochrony zdrowia oraz pomocy społecznej.

Sesja podsumowująca V kadencję Rady Powiatu Puławskiego

Powrót
`