Informacje o Sesjach

III Sesja Rady Powiatu Puławskiego

III Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 19 grudnia 2018
Dziś o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej puławskiego Starostwa odbędzie się III Sesja Rady Powiatu Puławskiego.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Powiatu.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas II sesji Rady Powiatu w dniu 5 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 26 listopada 2018 r. do 7 grudnia 2018 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2019.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2018 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Powiatowi Puławskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 10. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 11. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady
Janusz Wawerski

Powrót
`