Informacje o Sesjach

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony!

Budżet powiatu na 2019 rok uchwalony!
Data publikacji: 20 grudnia 2018
19 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Puławskiego po raz pierwszy w tej kadencji uchwaliła budżet powiatu na 2019 rok. Założenia do budżetu przedstawiła radnym starosta Danuta Smaga. Uchwała została podjęta jednogłośnie, za przyjęciem głosowało 23 radnych, przy braku głosów przeciw i wstrzymujących się.

Dochody budżetu powiatu określone zostały w wysokości 133.955.274,30 zł, z tego: dochody bieżące w kwocie 120.898.042,30 zł, natomiast dochody majątkowe w wysokości 13.057.232 zł.

Wydatki budżetu powiatu określone zostały w wysokości 134.285.367,30 zł,  z tego: wydatki bieżące w kwocie  113.885.491,30  zł , natomiast wydatki majątkowe w kwocie 20.399.876 zł.

Deficyt budżetowy określono w wysokości  330.093 zł, a źródłami pokrycia tego deficytu będą przychody pochodzące z kredytów i pożyczek.

Wśród dochodów budżetu powiatu najważniejszą pozycję stanowi subwencja oświatowa,  określona  w wysokości  63.749.487 zł, co stanowi 47,59% planowanych dochodów powiatu ogółem.  Subwencja wyrównawcza określona została w wysokości 4.915.881 zł. Na wysokość tej subwencji ma wpływ między innymi wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca w powiecie w stosunku do wskaźnika dla wszystkich powiatów. W naszym powiecie wskaźnik ten wynosi 206,08%,  podczas gdy średnia dla wszystkich powiatów wynosi  253,91 %. Z uwagi  na niższy wskaźnik bezrobocia w Powiecie Puławskim w stosunku do stopy bezrobocia w kraju powiatowi nie przysługuje kwota uzupełniająca subwencji (stopa bezrobocia w kraju według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosi 6,6 % natomiast stopa bezrobocia w powiecie – 5,9  %). Znaczącym dochodem budżetu powiatu jest również subwencja równoważąca w wysokości 776.085 zł.   

Ważną pozycję  w budżecie stanowi udział powiatu w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w tym w podatku dochodowym od osób fizycznych , który wynosi 10,25% wpływów  budżetu państwa i oszacowany został na poziomie  27.105.476  złotych. 

Na zadania z zakresu administracji rządowej  określona została wysokość dotacji z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 11.770.286 zł.

Ponad siedem  i pół miliona  złotych w budżecie powiatu  planuje się pozyskać z funduszy unijnych zarówno na projekty tzw. „ miękkie” w szczególności edukacyjne jak i na projekty „twarde”   inwestycyjne.

W projekcie budżetu zaplanowane zostały dotacje celowe z gmin z tytułu pomocy finansowej dla powiatu na realizacje inwestycji drogowych w wysokości 3.391.750 zł oraz dotacje z budżetu państwa  na te cele w wysokości 3.087.500 zł.

Największy udział w wydatkach budżetu powiatu wynoszący 48,87  % ogółu wydatków  stanowią wydatki na oświatę i wychowanie.

Na zadania związane z transportem i utrzymaniem dróg w budżecie powiatu przeznaczono kwotę 14.781.969 zł   (11,05  % wydatków ogółem), w tym na wydatki  inwestycyjne  9.904.348 zł.

Na szeroko rozumianą pomoc społeczną przeznaczono w budżecie powiatu kwotę  12.129.874 zł, tj. 9,03% wydatków ogółem.

Na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym, tj. wydatki Państwowej Straży Pożarnej, wydatki związane z zarzadzaniem kryzysowym itp. zaplanowano kwotę 6.206.600 zł, co stanowi 4,64 % wydatków powiatu ogółem. Utworzono także rezerwę budżetową na zadania związane z zarządzaniem kryzysowym  w wysokości 300.000 zł.

Na obsługę długu publicznego, czyli zapłatę odsetek od kredytów i pożyczek oraz potencjalne wydatki związane z udzielanymi poręczeniami dla SP ZOZ   przeznaczono  kwotę 1.457.034 zł  , tj. 1,09%  ogółu wydatków budżetu.

W budżecie powiatu zaplanowano szereg zadań inwestycyjnych, w tym głównie z zakresu inwestycji drogowych.

Najważniejsze zaplanowane inwestycje na 2019 rok:

 • Przebudowa dróg powiatowych: Nr 2534L Kurów – Karmanowice,
  Nr 2542L Czesławice –Sadurki, Nr 2505L w m. Młynki do węzła Michałówka, Nr 2521L w gminie Puławy ul. Wspólna w kierunku Tomaszowa, Nr 2551L
  w m. Kębło gm. Wąwolnica;
 • kontynuacja projektu „ E-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Lubelskiego”;
 • kontynuacja projektu „ Nowoczesne centra edukacji zawodowej w Powiecie Puławskim”;
 • Rozbudowa pracowni i sal dydaktycznych w ZS Nr 2 w Puławach;
 • Dostosowanie budynku SOSW w Kęble do wymogów przeciwpożarowych:
 • Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 3 w Puławach w celu zwiększenia efektywności energetycznej;
 • Kompleksowa modernizacja systemu instalacji i urządzeń gospodarki wodnej w rejonie dróg Powiatu Puławskiego.

Na sesji w dniu 19 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Puławskiego podjęła również uchwałę  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Obowiązek sporządzania wieloletniej prognozy finansowej został wprowadzony ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych jako narzędzie umożliwiające ocenę sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Narzędzie to pozwala, w oparciu o prognozy poszczególnych kategorii określonych w art. 226 ww. ustawy, ocenić możliwości inwestycyjne  jednostki samorządu terytorialnego oraz kształtowanie się ich zdolności kredytowych. Wieloletnia prognoza finansowa to dokument planistyczny, wykraczający  poza rok budżetowy.

W wieloletniej  prognozie  finansowej  zawarte są załączniki  zawierające: prognozę kwoty długu oraz wykaz przedsięwzięć realizowanych przez powiat, wykraczających poza rok budżetowy.

Sesja Rady Powiatu Puławskiego 19.12.2018 r.

Powrót
`