Informacje o Sesjach

IV Sesja Rady Powiatu Puławskiego

IV Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 24 stycznia 2019
Proponowany porządek obrad IV Sesji Rady Powiatu Puławskiego w dniu 30 stycznia 2019 r. godz. 14.00, Sala Pompejańska Starostwa Powiatowego w Puławach, Al. Królewska 19.
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas III sesji Rady Powiatu w dniu 19 grudnia 2018 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 10 grudnia 2018 r.
  do 18 stycznia 2019 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie delegowania radnych do Komisji Bezpieczeństwa i Porządku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia w 2019 roku od Wojewody Lubelskiego zadania publicznego z zakresu administracji rządowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Puławskiego na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Powiatu Puławskiego na 2019 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 14. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 15. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`