Informacje o Sesjach

V Sesja Rady Powiatu Puławskiego - 20 marca 2019 r.

V Sesja Rady Powiatu Puławskiego - 20 marca 2019 r.
Data publikacji: 20 marca 2019
Przypominamy, że dziś o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się V Sesja Rady Powiatu Puławskiego.
Proponowany porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas IV sesji Rady Powiatu w dniu 30 stycznia 2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 22 stycznia 2019 r. do 8 marca 2019 r.
 6. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Puławski w roku 2018.
 7. Sprawozdanie Starosty Puławskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za rok 2018.
 8. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za rok 2018.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017 – 2022.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2019r. dla Powiatu Puławskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nazwy Centrum Kształcenia Zawodowego w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych Nr 6 w Puławach wchodzącej w skład Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVI/316/2017 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie hipoteką nieruchomości położonej w obrębie Miasto Puławy, Gmina Miasto Puławy, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych: 586/19, 586/31, 586/22, 586/24, 586/26, 586/27, 586/28, 586/33, 586/34, oraz 586/36, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, oddanej w nieodpłatne użytkowanie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie na rzecz Gminy Baranów darowizny prawa własności nieruchomości, położonej w obrębie Zagóźdź, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty osobom fizycznym będącym właścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych lub spółdzielniom mieszkaniowym, od jednorazowej opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający Powiatowi Puławskiemu oraz jego jednostkom organizacyjnym, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 21. Odpowiedzi na pytania radnych.
 22. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 23. Zamknięcie obrad sesji.
Przewodniczący Rady
Janusz Wawerski
Powrót
`