Informacje o Sesjach

VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 18 kwietnia 2019
24 kwietnia 2019 r. o godz. 14.00 w Sali Pompejańskiej Starostwa Powiatowego w Puławach odbędzie się VI Sesja Rady Powiatu Puławskiego.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas V sesji Rady Powiatu w dniu 20 marca 2019 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 12 marca 2019 r.
  do 12 kwietnia 2019 r.
 6. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – grudzień 2018r. oraz planu inwestycyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach na lata 2018 – 2020.
 7. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 8. Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 9. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Puławach za rok 2018.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania według właściwości skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Puławach.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2019 rok.
 14. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
`