Informacje o Sesjach

XVI Sesja Rady Powiatu Puławskiego

Rada Powiatu Puławskiego
Data publikacji: 08 maja 2020
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019 r., poz. 511 z późn.zm. ) oraz art. 15zzx ust.1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XVI Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 13 maja 2020 r. na godzinę 14.00. Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji. Radni Rady Powiatu mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

 

Porządek obrad:
 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XV sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XV sesji Rady Powiatu w dniu 26 lutego 2020 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 17 lutego 2020 r. do 30 kwietnia 2020 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Stanowiska Rady Powiatu Puławskiego w sprawie upamiętnienia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.
 7. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Puławach za 2019 rok.
 8. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Puławskim za 2019 rok.
 9. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2019r. oraz planu inwestycyjnego na lata 2019 – 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 10. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Puławskiego z organizacjami pozarządowymi.
 11. Informacja nt. nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w Powiecie Puławskim.
 12. Ochrona konsumentów na terenie Powiatu Puławskiego – informacja Powiatowego Rzecznika Konsumentów.
 13. Raport stanu wdrażania Strategii Rozwoju Powiatu Puławskiego do roku 2020 z perspektywą do 2030 roku.
 14. Sprawozdanie z realizacji „Programu Opieki nad Zabytkami Powiatu Puławskiego na lata 2017 - 2020” obejmujące 2 lata realizacji.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zadań, na które przeznacza się środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadające według algorytmu w 2020 r. dla Powiatu Puławskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, oznaczonej numerem ewidencyjnym 3216 o pow. 0,0295 ha, położonej na terenie gminy Miasto Puławy, obręb Miasto Puławy, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego na okres 5 lat na rzecz dotychczasowego dzierżawcy w trybie bezprzetargowym.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/280/2009 Rady Powiatu w Puławach z dnia 26 sierpnia 2009 roku w sprawie darowizny na rzecz Gminy Janowiec nieruchomości stanowiących własność Powiatu Puławskiego położonych w Janowcu, oznaczonych numerami geodezyjnymi działek: 135 o pow. 0,16 ha, nr 136/1 o pow. 0,01 ha.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Nr 1 im. Stefanii Sempołowskiej w Puławach następujących szkół: I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach oraz Szkoły Policealnej Nr 6 w Puławach.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej Nr 6 w Puławach.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji   I Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Puławach.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyłączenia z zespołu Szkół im. Jana Koszczyca Witkiewicza w Kazimierzu Dolnym – Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Kazimierzu Dolnym.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie złożenia wniosku przez Powiat Puławski do Ministra Obrony Narodowej o wyrażenie zgody na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w VI Liceum Ogólnokształcącym wchodzącym w skład Zespołu Szkół Nr 3 im. Marii Dąbrowskiej w Puławach. 
 24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2020 rok.
 26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 27. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 28. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady

Janusz Wawerski

Powrót
`