Informacje o Sesjach

XXVIII Sesja Rady Powiatu Puławskiego

rada powiatu puławskiego
Data publikacji: 18 sierpnia 2021
Na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2020 r., poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 374 z późn. zm.) zwołuję XXVIII Sesję Rady Powiatu Puławskiego na dzień 25 sierpnia 2021r. na godzinę 14.00.

Obrady będą odbywały się w zdalnym trybie obradowania, tj. z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - w formie wideokonferencji.

Radni Powiatu Puławskiego mogą brać udział w sesji przebywając w budynku Starostwa Powiatowego w Puławach, al. Królewska 19 - Sala Pompejańska, jak również w każdym innym miejscu.

Porządek obrad:

 1. Przedstawienie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Powiatu Puławskiego.
 3. Interpelacje i zapytania radnych.
 4. Sprawozdanie Zarządu Powiatu z wykonania uchwał Rady Powiatu Puławskiego podjętych podczas XXVII sesji Rady Powiatu w dniu 30 czerwca 2021 r.
 5. Sprawozdanie z pracy Zarządu Powiatu Puławskiego za okres od 21 czerwca 2021 r. do 13 sierpnia 2021 r.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z realizacji planu kontroli w I półroczu 2021 roku.
 7. Informacja nt. stanu przygotowań szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Puławski do nauki w roku szkolnym 2021/2022.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach.
 9. Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Puławach za okres styczeń – czerwiec 2021 roku, uwzględniające w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Powiatu Puławskiego, położonej w obrębie Końskowola, Gmina Końskowola, oznaczonej jako działki o numerach ewidencyjnych 1631/3 o pow. 0,0038 ha, 1631/4 o pow. 0,0031 ha, 1631/5 o pow. 0,0027 ha oraz 1631/6 o pow. 0,0053 ha.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ponownego, częściowego rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Puławskiego rozpatrzonej uchwałą Nr XXVII/223/2021 Rady Powiatu Puławskiego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Starosty Puławskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2021 rok.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Wolne wnioski, oświadczenia radnych i informacje.
 16. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Wawerski

Powrót
`