Tutaj jesteś Powiat Zarząd Powiatu Kompetencje Zarządu Powiatu

Kompetencje Zarządu Powiatu

Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 

W skład Zarządu Powiatu wchodzą: Starosta jako jego Przewodniczący, Wicestarosta i dwóch członków Zarządu. 
Członkowie Zarządu Powiatu mogą być wybrani również spoza składu Rady. Z etatowymi członkami Zarządu nawiązuje się stosunek pracy na podstawie wyboru. Przepis ust. 1 dotyczy również radnych wybranych do Zarządu. Czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonują:
 1. Rada Powiatu lub w zakresie ustalonym przez Radę w odrębnej uchwale, jej Przewodniczący - wobec Przewodniczącego Zarządu z wyjątkiem stałych składników wynagrodzenia.
 2. Przewodniczący Zarządu Powiatu wobec pozostałych członków Zarządu Powiatu:
  1. Zarząd Powiatu wykonuje uchwały Rady Powiatu i zadania powiatu określone przepisami prawa.
  2. Do zadań Zarządu Powiatu należy w szczególności:
   1. przygotowywanie projektów uchwał Rady,
   2. wykonywanie uchwał Rady,
   3. gospodarowanie mieniem powiatu,
   4. wykonywanie budżetu powiatu,
   5. zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych powiatu, z zastrzeżeniem ß 66 ust. 5 statutu powiatu. 

W realizacji zadań Zarząd Powiatu podlega wyłącznie Radzie Powiatu. 

Zarząd wykonuje zadania powiatu przy pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu, w tym Powiatowego Urzędu Pracy.
Kierownicy powiatowych służb, inspekcji i straży wykonują określone w ustawie zadania i kompetencje przy pomocy jednostek organizacyjnych - komend i inspektoratów.
 
Powiatową administrację zespoloną stanowią:
 1. Starostwo Powiatowe;
 2. Powiatowy Urząd Pracy, będący jednostką organizacyjną powiatu;
 3. Jednostki organizacyjne stanowiące aparat pomocniczy kierowników.
Członkowie Zarządu są obowiązani brać czynny udział w jego pracach. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach zwoływanych w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.
 
W razie potrzeby, Starosta może zwołać posiedzenie Zarządu w innym terminie, a także rozszerzyć porządek obrad. Starosta jest obowiązany zwołać posiedzenie. Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym powiatu. 
POMOC SPOŁECZNA
Pomoc
Pomoc
PROJEKTY
INWESTYCJE
INWESTYCJE
CHRZEST POLSKI
Chrzest Polski
Chrzest Polski
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
WERSJA ARCHIWALNA STRONY
Ankieta satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
Ankieta Satysfakcji z usług
POMOC PRAWNA 2020
Nieodpłatna pomoc prawna
Nieodpłatna pomoc prawna
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Atrakcje turystyczne
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy
Mapa interaktywna - Potencjał gospodarczy