Dokumenty - Wydział Geodezji

INFORMACJA W SPRAWIE WYDAWANIA DOKUMENTÓW Z OPERATU EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW - WZORY DOKUMENTÓW

Informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1990 z późn. zm.) osoby niebędące właścicielami nieruchomości, by uzyskać wypisy bądź wyrysy, muszą wykazać swój interes prawny. 

Kategoria interesu prawnego jest kategorią materialno prawną i dlatego dla wykazania takiego interesu należy wskazać przepis prawa materialnego zobowiązujący organ do wydania dokumentu lub uprawniający wnioskującego do jego otrzymania tj. podanie nazwy aktu prawnego, oznaczenie publikatora tego aktu i oznaczenia jednostki redakcyjnej tego aktu oraz przedstawić dokumenty na potwierdzenie wymienionego interesu.

Nie wykazanie interesu prawnego oraz brak złożenia dokumentów wraz z wnioskiem skutkuje zgodnie z art. 64 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U z 2023 poz. 775 z późn. zm), wezwaniem o uzupełnienie braków formalnych wniosku.


Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków:

Ikona pdfWniosek o wydanie wypisu oraz wyrysu z ewidencji gruntów, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [167.97 KB]

Ikona pdfWniosek o udostępnienie materiałów PZGiK - formularz P, plik: Rozszerzenie: pdf, Rozmiar: [525.56 KB]


Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków:

Wniosek - Zgłoszenie zmian danych w ewidencji gruntów i budynków .pdf

Wniosek - Zmiana formy użytkowania gruntów.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia dotyczącego prowadzenia postępowania uwłaszczeniowego.pdf

F-5/GN.OG - Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadanych gruntach w celach emerytalno-rentowych


Nadanie dostępu do usługi Geoportal Powiatu Puławskiego 

Regulamin korzystania z Geoportalu Powiatu Puławskiego.pdf

Wniosek o nadanie dostępu do usługi Zapytania komornicze.pdf

Wniosek o nadanie dostępu do usługi Dane RCN.pdf

Wniosek o nadanie dostępu do usługi Geoportal - tryb chroniony.pdf

Powrót
`