Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich

Wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych

I. PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2261).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2111).
II. WYMAGANE DOKUMENTY 
Przedstawiciel reprezentujący stowarzyszenie zwykłe lub zarząd składają na piśmie organowi nadzorującemu – Staroście Puławskiemu – wniosek o wpis do ewidencji stowarzyszeń zwykłych zawierający:     
 1. regulamin działalności, o którym mowa w art. 40 ustawy Prawo o stowarzyszeniach, 
 2. listę założycieli stowarzyszenia zwykłego, zawierającą ich imiona i nazwiska, datę i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania oraz własnoręczne podpisy założycieli,
 3. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe albo członków zarządu,
 4. imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL członków organu kontroli wewnętrznej, o ile regulamin działalności przewiduje ten organ,
 5. adres siedziby stowarzyszenia zwykłego,
 6. protokół z zebrania założycielskiego wraz z uchwałami: o utworzeniu stowarzyszenia, o uchwaleniu regulaminu stowarzyszenia, o wyborze przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie/zarządu/komisji rewizyjnej (w zależności od typu regulacji zawartych w regulaminie), o wyznaczeniu adresu siedziby stowarzyszenia zwykłego.
Jeżeli wniosek składa zarząd podpisują go wszyscy członkowie zarządu. 
 
III. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY
Wydział Starostwa Powiatowego właściwy do merytorycznego załatwienia sprawy:
Wydział Zdrowia, Spraw Społecznych i Obywatelskich -  pok. 134, parter,  tel. 81 886 11 09
Po weryfikacji złożonego wniosku organ nadzorujący dokonuje wpisu do ewidencji w terminie 7 dni od dnia:
 1. wpływu wniosku o wpis, jeżeli nie został złożony wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach,
 2. uprawomocnienia się orzeczenia odrzucającego albo oddalającego wniosek, o którym mowa w art. 41 ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
Jeżeli wniosek o wpis zawiera braki, organ nadzorujący wzywa do jego uzupełnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Termin na dokonanie wpisu, liczy się od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.  
Nieuzupełnienie wniosku o wpis w terminie 14 dni powoduje jego bezskuteczność.
    
Organ nadzorujący informuje niezwłocznie przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie zwykłe lub zarząd o dokonaniu wpisu do ewidencji albo bezskuteczności wniosku o wpis.
 
Stowarzyszenie zwykłe powstaje i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do ewidencji.
 
IV. ZMIANA DANYCH W EWIDENCJI   
 1. Stowarzyszenie zwykłe składa organowi nadzorującemu, w terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zmianę danych, wniosek o zamieszczenie w ewidencji zmienionych danych, załączając dokumenty stanowiące podstawę zmiany. Przepisy o wpisie do ewidencji stosuje się odpowiednio.
 2. Stowarzyszenie zwykłe ma obowiązek informować o zmianie adresu zamieszkania przedstawiciela reprezentującego stowarzyszenie albo członków zarządu oraz członków organu kontroli wewnętrznej.  
V. OPŁATY
 1. Rozpatrzenie wniosku i wpis do ewidencji – bez opłat.
 2. Wydanie zaświadczenia z ewidencji stowarzyszeń zwykłych na wniosek, podlega opłacie skarbowej w wysokości - 17z ł. Obowiązek wniesienia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia (dowód opłaty stanowi załącznik do wniosku). Opłatę skarbową wnosi się na rachunek bankowy organu podatkowego: Urząd Miasta Puławy nr 91 1020 3147 0000 8102 0160 1194
Uwagi:
Zgodnie z art. 40 ust. 1 i 1a-c ustawy - Prawo o stowarzyszeniach, Uproszczoną formą stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwykłe, nieposiadające osobowości prawnej (1). Stowarzyszenie zwykłe może we własnym imieniu nabywać prawa, w tym własność i inne prawa rzeczowe, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywane. Każdy członek odpowiada za zobowiązania stowarzyszenia zwykłego bez ograniczeń całym swoim majątkiem solidarnie z pozostałymi członkami oraz ze stowarzyszeniem. Odpowiedzialność ta powstaje z chwilą, gdy egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1b). Przepis ust. 1b nie stanowi przeszkody do wniesienia powództwa przeciwko członkowi, zanim egzekucja z majątku stowarzyszenia zwykłego okaże się bezskuteczna (1c).
Powrót
`